ஸ்ரீமத் பாகவதம்

வடமொழியில் வியாசர் எழுதிய பாகவதம் என்னும் நூல் திருமாலின் ஆறு அவதாரங்களையும் 25 கீதைகளையும் உள்ளடக்கமாகக் கொண்டு 36,000 சுலோகங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

இதனை அருளாளதாசர் என்பவர் 130 சருக்கங்களில் 9147 பாடல்களால், 16ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழில் பாடியுள்ளார். அருளாளதாசர் பாகவதம் என்னும் இந்த நூலில் உள்ள கதைச்செய்திகளை மு. அருணாசலம் சுருக்கமாகத் தந்துள்ளார்.

வேளுக்குடி ஸ்ரீ உ.வே. கிருஷ்ணன் சுவாமிகள் பாகவதத்தைப் பற்றி தனது தனித்துவமான விளக்கத்தில். ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்து மதத்தில் காவியம், புராணக்கதை வேளுக்குடி ஸ்ரீ உ.வே. கிருஷ்ணன் சுவாமி. சிறந்த தமிழ் உபன்யாசம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் தலைப்பு.

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 1

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 2

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 3

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 4

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 5

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 6

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 7

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 8

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 9

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 10

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 11

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 12

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 13

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 14

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 15

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 16

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 17

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 18

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 19

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 20

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 21

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 22

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 23

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 24

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 25

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 26

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 27

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 28

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 29

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 30

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 31

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 32

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 33

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 34

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 35

Srimad Bhagavatam by Velukkudi Krishnan Part – 36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *